ÁSZF - Zalaegerszegi 7 Nap

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Tartalom letöltése PDF formátumban

Amelyekben az érintett felek, egyrészt: a Maraton Lapcsoport Multivízió Kiadói Kft., a továbbiakban Maraton Lapcsoport Kft.,
másrészt: a hirdetési felületet megvásárló szerződő fél, a továbbiakban Partner.

1. Az általános szerződési feltételek értelmében a hirdetés-megrendelés jogi személy vagy természetes személy (továbbiakban: Partner) egy vagy több hirdetésének nyomdatermékben, terjesztés céljából történő publikálására vonatkozó szerződésnek minősül.
2. Az egyes konkrét megrendeléseknek mindenkor tartozékai az általános szerződési feltételek, az érvényes árjegyzék, az adott megrendeléssel kapcsolatos konkrét megállapodás, illetve, amennyiben a felek között érvényes együttműködési szerződés áll fenn, akkor ez utóbbi is. Az ezekben rögzített feltételeiről a szerződő felek csak indokolt esetben, kölcsönösen az előzetes írásban elfogadott megállapodásban térhetnek el.
3. A Maraton Lapcsoport Kft.–nek joga van visszautasítani azon hirdetés megjelentetését, illetve szóróanyag terjesztését, amely politikai, gazdasági szempontból kifogásolható, közerkölcsbe ütközik, sérti az érvényben lévő jogszabályokat – különösen a reklámetikai kódex előírásait –, a Maraton Lapcsoport Kft. mindennemű jogos érdekeit, nem egyeztethető össze a Maraton Lapcsoport Kft. által kiadott lapok profiljával, illetve annak megjelentetése a Maraton Lapcsoport Kft.-től nem várható el. Ez a Maraton Lapcsoport Kft. mindennemű felvevőhelyén feladott hirdetésekre is vonatkozik.
4. A megrendelő Partner köteles a hirdetés megjelentetéséhez, ill. a szóróanyag terjesztéséhez szükséges anyagokat az aktuális árlistán szereplő leadási határidő szerint megfelelő minőségben a Maraton Lapcsoport Kft. rendelkezésére bocsátani. Amennyiben ennek elmaradása miatt a hirdetés/szóróanyag nem jelentethető meg a kért időpontban, azért a Maraton Lapcsoport Kft.-t felelősség nem terheli.
A szóróanyag-megrendelések a kiadóra csak a szóróanyag tervezetének rendelkezésre bocsátása és annak elfogadása után válnak kötelezővé. A kiadó nem fogad el olyan szóróanyagot, melynek formátuma vagy kivitelezése az olvasónál azt a benyomást kelti, hogy az újság vagy folyóirat szerves részét képezi vagy idegen hirdetéseket tartalmaz.
A megrendelés elutasításáról – a megjelentetni kívánt anyag Maraton Lapcsoport Kft. által történt kézhezvétele után – a megrendelő haladéktalanul tájékoztatást kap.
5. A hirdetés szövegének és a kifogástalan nyomdai alapanyagoknak, vagy a szóróanyag időbeni rendelkezésre bocsátásáért a Partner felelős. A Maraton Lapcsoport Kft. haladéktalanul kéri a felismerhetően alkalmatlan vagy megsérült nyomdai anyag pótlását. A kiadó a nyomdai alapanyagok által nyújtott lehetőségek keretében biztosítja a megrendelt sajtótermékben szokásos nyomdai minőséget.
A Maraton Lapcsoport Kft. ugyanakkor köteles a kézhez vett mindennemű anyaggal kapcsolatos kifogásait haladéktalanul a Partner tudomására hozni, amennyiben a Hirdetési tájékoztatóban előírt leadási határidőt a partner betartotta. A Maraton Lapcsoport Kft. jogosult kijavítani a leadott kéziratok esetleges helyesírási, nyelvhelyességi hibáit. Érdemi, tartalmi változtatást azonban csak a Partner beleegyezésével végezhet. A nyomdakész hirdetéseken a Maraton Lapcsoport Kft. javítást, módosítást nem végez. Ilyen esetben azonban a teljes anyag cseréjét kérheti. Nyomdakésznek minősül minden a Partner által tartalmi és formai szempontból nyomtatásra előkészített és arra alkalmas – elektronikus formában küldött – anyag.
6. A Maraton Lapcsoport Kft. a határidőben leadott, jó minőségű és tartalmilag sem kifogásolható nyomdakész anyag alapján szavatolja a hirdetés elvárható minőségű megjelenését. Amennyiben a hirdetés – a Maraton Lapcsoport Kft. hibájából – mégis kifogásolhatóan jelenik meg, vagy a hirdetés megjelenése elmarad, úgy a Partnerrel kötött előzetes megállapodásnak megfelelően a Maraton Lapcsoport Kft. helytáll a hibáért. Anyagi felelősséget azonban legfeljebb a hirdetési felület vételárának erejéig vállal.
7. A Partnernek a hirdetés teljes egészében vagy részben olvashatatlan, helytelen vagy nem komplett megjelentetése esetén jogában áll árcsökkentést vagy a hirdetés hibátlan megjelenését kérni, de csak abban a mértékben, amely mértékű a hiba volt. Amennyiben a Maraton Lapcsoport Kft. ebben a vonatkozásban vele szemben támasztott méltányos határidőt elmulasztja vagy a póthirdetést ismét hibásan jelenteti meg, úgy a Partnernek jogában áll díjcsökkentést kérni vagy a megrendeléstől elállni, és a díjat visszakövetelni. A jogi szabályozás hiányából, szerződéskötésnél elkövetett hibából és nem megengedett tevékenységből – telefonos megrendelés esetén is – eredő kártérítési igények nem érvényesíthetők; a teljesítés lehetetlenségéből és késedelemből eredő kártérítési igények az előrelátható kár megtérítésére az érintett hirdetésért vagy szóróanyagért fizetendő ellenértékre korlátozódnak. Ez nem vonatkozik a Maraton Lapcsoport Kft. , törvényes képviselője és teljesítési segédjének tudatos eljárására és súlyos gondatlanságára. A Maraton Lapcsoport Kft. szavatossága a garantált hirdetési feltételek hiánya miatti károk vonatkozásában továbbra is fennáll. Ezen túlmenően a kereskedelmi üzleti forgalomban a kiadó kizárólag a súlyos gondatlanságáért vállal felelősséget a terjedelem függvényében, amely kizárólag a szolgáltatás díjának összegére korlátozódik a kár nagyságától függetlenül. A reklamációkat a számla kiállítását követő 14 napon belül kell érvényesíteni.
8. A Maraton Lapcsoport Kft. a hirdetéseket/szóróanyagokat a mindenkori tarifajegyzék szerinti árakon (felárakkal és kedvezményekkel) jelenteti meg. Amennyiben a tarifák változnak, úgy ez a változás a már lekötött konkrét hirdetések/szóróanyagok megjelenésére is vonatkozik. A gyakorisági és mennyiségi kedvezmény azonos megrendelőtől származó hirdetések után adható a szerződésbe foglalt éves vállalás alapján. A vállalás az arra vonatkozó keretszerződés aláírásának napjától számított egy évre szól.
Amennyiben a Partner az egy évre előre vállalt hirdetési felületmennyiséget lemondja vagy nem teljesíti, úgy vállalja, hogy az ebből fakadó előzetesen megadott kedvezmény és a tényleges hirdetések után járó kedvezmény különbözetét a Maraton Lapcsoport Kft.-nek visszatéríti. A hirdetési kedvezmények közül csak az egyik választható, évközbeni változtatás nem történhet. Éves szerződéskötés esetén a Partnernek jogában áll, hogy a megállapított határidőn belül a szerződésben feltüntetett hirdetési mennyiségen túlmenően további hirdetéseket is megjelentessen.
9. Amennyiben a megrendelés a Maraton Lapcsoport Kft.-nek nak fel nem róható körülmények miatt nem teljesül, úgy a Partner, esetleges további jogi kötelezettségek csorbítása nélkül, köteles a megrendelt és a ténylegesen lehívott mennyiségre igénybe vett kedvezmény közötti különbséget a Maraton Lapcsoport Kft.-nek nak megtéríteni, kivéve, ha a nemteljesítés a Maraton Lapcsoport Kft. kockázati területén fellépő vis maior okán áll elő.
10. Próbalevonatok szolgáltatására csak a Partner kifejezett kérésre kerül sor. A Partner által visszaküldött próbalevonatok helyességéért a felelősség kizárólag a Partnert terheli. A Maraton Lapcsoport Kft. minden olyan javítást figyelembe vesz, melyet vele a próbalevonat megküldésekor meghatározott határidőn belül közölnek. Ha a próbalevonatra a feltüntetett határidőig válasz nem érkezik, a kiadó azt elfogadottnak tekinti.
11. A tarifák csak a lapfelületek árait tartalmazzák. Nem nyomdakész anyag esetén az alapáron felül minimum 10% technikai költséget számíthat fel a Maraton Lapcsoport Kft. .
12. Az olyan hirdetéseket, melyek hirdetési mivolta szerkesztési kivitelezésük alapján hirdetésként nem ismerhetőek fel, a kiadó keretben jelenteti meg és a „Hirdetés” szóval vagy egyéb jogszabályban előírt módon történő megkülönböztetéssel teszi egyértelművé.
13. A Maraton Lapcsoport Kft. a megvásárolt hirdetési felületeket a számla kiállításától számított 14 naptári napos fizetési határidővel számlázza, kivéve, ha a felek egyedi esetekben más fizetési határidőben vagy előre történő fizetésben állapodtak meg. A Partner – a jogos reklamáció esetét leszámítva – köteles a számlát határidőn belül kiegyenlíteni.
Amennyiben a Partner támpéldányra igényt tart, köteles ezt a megrendelőben feltüntetni. Ez esetben részére a Maraton Lapcsoport Kft. a támpéldányt biztosítja. A Maraton Lapcsoport Kft. azonban nem köteles a Partner kifejezett megrendelőbe foglalt kérelmének hiányában támpéldányt, illetve szövegkezdetet a Partner részére biztosítani. A hirdetés üzleti jellegének bizonyítása mindennemű hatósági vizsgálat esetén a Partner feladata. Amennyiben a Partner kifejezetten igényli, az üzleti jelleg tényét a Maraton Lapcsoport Kft. a kiadott számlán feltünteti.
14. A Maraton Lapcsoport Kft. a fizetés elmaradása esetén jogosult a Partner már megvásárolt hirdetéseinek megjelentetését, ill. szóróanyagainak teljesítését felfüggeszteni, illetve a további megrendelések felvételét megtagadni. Az ebből eredő károkért a Maraton Lapcsoport Kft.-t at semmilyen felelősség nem terheli.
Fizetési késedelem vagy halasztott fizetés esetén kamat, ill. behajtási költség kerül felszámolásra. Késedelmes fizetés esetén a Maraton Lapcsoport Kft.-nek jogában áll a folyamatos megrendelés további teljesítését a számla teljes kiegyenlítéséig felfüggeszteni, és a további hirdetések vonatkozásában a fizetést előre kérni.
A Partner fizetőképessége vonatkozásában fennálló indokolt kétségek esetén a Maraton Lapcsoport Kft.-nek nak jogában áll, hogy hirdetési szerződés futamideje alatt is a további hirdetések megjelentetését az eredetileg megállapodott fizetési cél figyelmen kívül hagyása mellett az összeg előre történő megfizetésétől és a késedelmes kifizetések kiegyenlítésétől tegye függővé. Csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a Maraton Lapcsoport Kft. mindennemű kedvezményt a tényről való tudomásszerzés időpontjától egyoldalúan visszavon. Amennyiben a Maraton Lapcsoport Kft. valamint a Partner között perre kerül sor, szintén a perindítással egyidejűleg a Maraton Lapcsoport Kft. valamennyi kedvezményt visszavonja.
15. A megrendelt hirdetések/szóróanyagok átütemezhetőek és lemondhatóak. Amennyiben azonban a lemondás a hirdetési lapzárta után történik, vagy az anyagleadás elmulasztásával hiúsul meg a megjelenés, 100% pönálét köteles fizetni a Partner. Amennyiben a Partner késedelmes jelzése miatt már nincs technikai lehetőség a hirdetés kivételére, akkor a Partner köteles tudomásul venni azt, hogy hirdetése adott formában és tartalommal jelenik meg. Ilyen esetben a Partner kártérítési igényt nem terjeszthet elő a Maraton Lapcsoport Kft.-vel kal szemben.
A szóróanyagok lemondására a kért megjelenés előtti 6. napig van lehetőség, későbbi lemondás esetében a Partner 50% pönálét köteles fizetni. Amennyiben a Partner a megjelenés előtti 3. napig a szükséges anyagot nem szállítja le, 50% pönálét köteles fizetni.
Ugyanez a helyzet, ha a Partner az anyagleadás elmulasztásával hiúsítja meg a megjelenést.
16. Amennyiben speciális méretelőírások nem állnak rendelkezésre, úgy a hirdetés milyensége szerint szokványos, tényleges lenyomatmagasság képezi a számítás alapját.
17. A jeligés (számkódos) hirdetések esetén a kiadó az ajánlatok óvása és időbeni továbbítása vonatkozásában a jó gazda gondosságával jár el. A jeligés (számkódos) hirdetésekre beérkező válaszokat a Maraton Lapcsoport Kft. négy hétig őrzi meg. Az ez idő alatt át nem vett válaszok megsemmisítésre kerülnek.
18. A Maraton Lapcsoport Kft. egyedi szerződéssel megbízható arra irányuló képviseleti joggal, hogy a beérkező ajánlatokat a Partner kinyilvánított érdekében felbonthassa. Ezen túlmenően a Maraton Lapcsoport Kft. a Partnerrel megállapodhat a Partner általi átvételben vagy a térítésköteles megküldésben. Jeligés hirdetésre érkező ajánlott és expressz levelek csak normál postai úton kerülnek továbbításra. A megengedett DIN A4 méretűnél (50 g súlyú) nagyobb levelek, valamint áruk, könyvek, katalógusok és kiscsomagok továbbítása kizárt, azok átvételére sem kerül sor. Ilyen küldemények átvételére és továbbítására azonban kivételes esetben megállapodást lehet kötni, amennyiben a Partner az ezzel kapcsolatos díjakat/költségeket átvállalja.
A Maraton Lapcsoport Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy egy feladótól származó 10 db-nál több beérkező üzleti válasz esetén a mindenkor érvényes postai díjszabás alapján továbbítási díjat számoljon fel.
19. A hirdetésgyártáshoz a Partner által leadott kellékek megőrzési kötelezettsége a megrendelés lejártát követő egy hónappal megszűnik. Letisztázott rajzok, printek, levonatok csak külön kérésre kerülnek a Partner részére visszaküldésre.
20. Vis maior esetén a Maraton Lapcsoport Kft.-nek teljesítésre vagy kártérítésre vonatkozó kötelezettsége nincs.
21. Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
22. A Partner vállalja, hogy a hirdetésekben kizárólag olyan terméket szerepeltet, amely megfelel a gazdasági reklámtevékenységről szóló, többszörösen módosított 1997. évi LVIII. törvényben foglalt előírásoknak, illetve annak hatályos módosításainak és kiegészítéseinek. Ennek elmulasztásáért a teljes felelősséget a Partner magára vállalja.
23. Nem forintban történő fizetésnél, 100 euró alatti számla esetében a kezelési költség (2 euró) az ügyfelet terheli.
24. Felek az egymással kapcsolatos vitákat elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, ennek eredménytelensége esetén kikötik a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

A kiadó kiegészítő üzleti feltételei
a) Telefonon feladott hirdetések, határidő- vagy megjelenés módosítások, szöveghelyesbítések és lemondások esetén a kiadó a távközlési hibákért nem vállal felelősséget.
b) Amennyiben a hirdetési árlistában a helyi kiadások vagy egyéb kiadói publikációk saját árakkal szerepelnek, úgy minden egyes kiadásra külön hirdetési szerződést kell kötni. Ha a szerződés az alaplapra vonatkozik, úgy a helyi kiadásokban történő hirdetésre a kiadó az alaplapra vonatkozó szerződésből adódó kedvezményt biztosítja, de az erre jutó mennyiségek/gyakoriságok az alaplapra vonatkozó szerződés teljesítésénél nem kerülnek beszámításra.
c) A hirdető visszamenőlegesen jogosult az éven belüli, általa ténylegesen feladott hirdetéseknek megfelelő engedményre, ha a szerződés megkötésekor olyan szerződést kötött, amely az árjegyzék alapján eleve engedményre jogosítja. A visszamenőleges engedményre való jogosultság megszűnik, ha azt a megrendelő az éves futamidő lejártát követő egy hónapon belül nem érvényesíti.
d) Konszernengedmény csak a gazdasági magánszférában szervezett társaságok részére adható, éspedig több mint 50%-os részesedés esetén. Ilyen engedményben nem részesülnek például különböző önálló felelősségű szervezetek társulásai vagy olyan társulások, amelyeknek közjogi testületek a tagjai.
e) Reklamáció hibásan megismételt hirdetések esetén kizárt akkor, ha a hirdetőnek lehetősége volt arra, hogy a soron következő hirdetés kinyomtatása előtt a hibára felhívja a figyelmet. Ilyenkor a Partner köteles az összes megjelenés ellenértékét megfizetni.
f) Külön kiadványokra és hirdetési kombinációkra eltérő áras megállapodások köthetők.
g) A Maraton Lapcsoport Kft. által szerződéssel elismert közvetítő a megrendelést közvetlenül adja fel és a szövegeket, illetve nyomdai alapanyagokat is ő szolgáltatja. A hirdetési közvetítők és hirdetési ügynökségek a kiadó tarifaárainál alacsonyabb árakat a hirdetőknek adott ajánlataikban, a velük kötött szerződésekben és elszámolásokban nem alkalmazhatnak.
h) A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogadnak be.